ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560