ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชื่นฤดี

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชื่นฤดี 68,000 บาท