ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561