ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคา/กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ