ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
“เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่  2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่  2 ประจำปีงบประมาณ  2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่  2 ประจำปีงบประมาณ 2564   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  19 เมษายน  2564
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน