ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง