ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่องปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine) สถานที่พักคอย (Community Isolation : CI)

🎤🎤ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 🎤🎤
เรื่องปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine) สถานที่พักคอย (Community Isolation : CI)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีแนวโน้มลดลง และสถานที่กักตัวของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไม่มีผู้ที่ต้องกักตัวตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
จึงขอประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine: LQ) สถานที่พักคอย (Community Isolation : CI)
—————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน