ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑