ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยส่งท่อนํ้าดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปาหนองนาม่อง ด้วยวิธีประกวดราคา