ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีความประสงค์จะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ