ประชาคมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการรณรงค์การรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลหนองหัวฟานจนสามารถจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ๗ ชุมชนและได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ชุมชนของเราขยะลดน้อยลงและสะอาดขึ้นจนได้เป็นต้นแบบให้ทางคณะที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเพื่อให้ชุมชนของเราได้ก้าวไปสู่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ทางเทศบาลจึงจัดทำการประชาคมให้พ่อแม่พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารขยะและการจัดการขยะในชุมชนขึ้นทั้ง ๗ ชุมชน
๑.ชุมชนหนองหัวฟานและกลางบ้าน
๒ชุมชนดอนตำแย
๓.ชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั่ว
๔.ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตกและชุมชนบ้านน้อย
๕.ชุมชนตลุงหว้า
๖.ชุมชนหินตั้ง
๗.ชุมชนดอนม่วง
และพ่อแม่พี่น้องก็ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราก้าวไปสู่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการรณรงค์การรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลหนองหัวฟานจนสามารถจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ๗ ชุมชนและได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ชุมชนของเราขยะลดน้อยลงและสะอาดขึ้นจนได้เป็นต้นแบบให้ทางคณะที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเพื่อให้ชุมชนของเราได้ก้าวไปสู่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ทางเทศบาลจึงจัดทำการประชาคมให้พ่อแม่พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารขยะและการจัดการขยะในชุมชนขึ้นทั้ง ๗ ชุมชน

๑.ชุมชนหนองหัวฟานและกลางบ้าน
๒ชุมชนดอนตำแย
๓.ชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั่ว
๔.ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตกและชุมชนบ้านน้อย
๕.ชุมชนตลุงหว้า
๖.ชุมชนหินตั้ง
๗.ชุมชนดอนม่วง
และพ่อแม่พี่น้องก็ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราก้าวไปสู่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น