ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ปี 2565

**ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร **
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีป้ายชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการ การค้า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อรายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น)
**หากเกินกำหนดเวลาท่านจะต้องชำระเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินภาษีป้ายที่ต้องชำระ**
————————————
ภาพข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน