ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564

กองคลังเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564 ดังนี้

ท่านใดที่ได้ติดตั้งป้ายไว้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ขอให้มาดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม  2564”  ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแล้ว  จึงขอความร่วมมือให้ท่านมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)  และนำมาชำระภาษีป้ายต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  2564 (ในวันและเวลาราชการ)”

**จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน**