ประชาสัมพันธ์การยกเลิกปิด – เปิดน้ำประปาเป็นเวลา

        ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประกาศกำหนดการปิด-เปิดน้ำ ของระบบประปาหนองนาม่องให้เป็นเวลา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

        บัดนี้สถานการณ์ภัยแล้งได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว และมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

       จึงประกาศยกเลิกกำหนดการปิด-เปิดน้ำ เป็นเวลาของระบบผลิตน้ำประปาหนองนาม่อง และจะเปิดให้บริการน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558Z

(นายระยอง พิมพ์ปรุ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน