ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี

….. ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ….  

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำถาม 4 ข้อ ประกอบด้วย – ข้อที่ 1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมมาภิบาลหรือไม่ – ข้อที่ 2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร – ข้อที่ 3 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง – ข้อที่ 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธอะไร ******คำถามดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ไปแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย ******โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน