ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานแจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/e7pwmw