ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ นั้น มีความผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ , พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  หากต้องการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องมีการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ก่อนดำเนินการติดตั้ง  หากฝ่าฝืนต้องถูกรื้อถอนและดำเนินคดีตามกฎหมาย   และหากพบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล  โปรดแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวได้ที่
๑.แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๙๐
๒.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๙๐
๓.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่องานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลข ๐๔๔ ๙๗๑ ๒๒๒ ต่อ ๑๐๒
๔.แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน WWW.Nonghuafancity.go.th หัวข้อ “ร้องเรียนร้องทุกข์”
๕.แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์(Facebook) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ทั้งนี้ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหัวฟานถือเป็นความลับราชการ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :