ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี และนายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูมิ ปลัดอำเภอ หัวหน้าที่ปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ในการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
—————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน