ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นายวิชิต นวลสกุลนิภาพ ปลัดเทศบาล นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน คุณหมอสมหมาย หาญอนุสรณ์ และ อสม. ในการประชุมเพื่อพิจารณาในการขออนุมัติ/ พิจารณาแผนการเงินประจำปี 2565 และขอความเห็นชอบ รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ…..
————————————————————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบหลนองหัวฟาน