ประชุมคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน เพื่อซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยตามบทบาทหน้าที่ ค่ะ