ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อคัดเลือกครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.
ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อคัดเลือกครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
———————————-
ภาพข่าว:งานสวัสดิการสังคม