ประชุมคณะกรรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชุมชน Zero Waste ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประธานในที่ประชุมคณะกรรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชุมชน Zero Waste ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ โดยได้รับความมือจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นคณะกรรมที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจากโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน กรรมการชุมชน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ตัวแทนจากวัดหนองหัวฟาน และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทน อสม. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและเป็นชุมชน Zero waste ….
—————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน