ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อขออนุมัติแผนงานงบประมาณการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 26 ราย วงเงินงบประมาณ 156,000 บาท
————————————-
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน