ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
ได้มอบหมายให้นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจตุพล นันทน์ธนกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferrence)  เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ระบบ SAR เป็นตัวชี้วัดในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
———————————-
ภาพข่าว สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน