ประชุมทีมอาสาบริบาลและออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 1 เมษายน  2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดประชุมทีมอาสาบริบาลเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานทีมงานอาสาบริบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน   โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีนางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ รพสต. หนองหัวฟาน พร้อมด้วยทีมงานอาสาบริบาล เข้าร่วมประชุม และภาคบ่ายได้นำทีมด้วยทีมงานอาสาบริบาล เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขจเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน