ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอขามสะแกแสง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำานาญงาน เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนคราชสีมา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมอำเภอขามสะแกแสง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
——————————————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน