ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565