ประชุมสภาสม้ยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสภาสม้ยประชุมสามัญ

สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน