ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
———————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล