ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563