ประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น.
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) มาตรา 48 ทศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน