ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้ยื่นคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2565 ด้วยมีข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
———————————-
ภาพข่าว : งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน