ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน