ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

นที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน