ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อราชการและนโยบายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ประกอบกับการติดตามการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน ของแต่ละกองงาน เพื่อให้่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ภาพข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน