ประชุมหารือการจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดประชุมส่วนราชการภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับ วัด โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานชมุชน คณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานเข้าพรรษา ประจำปี 2565 สำหรับวัดหนองหัวฟาน และวัดบ้านเมืองนาท ในการนำชุมชนเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว
—————————————
ภาพข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน