ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับมอบหมายจาก นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองการประปา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
—————————————
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน