ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีนายศมาการต์ ทองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ให้การต้อนรับและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา” ประจำปีงบปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชนการจัดการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และมีนายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ และนางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง กองการประปา เป็นวิทยากรบรรยาย ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการดูแลรักษาระบบประปาเทศบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบประปาของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน
คุณ และชายเล็ก สายล่อง