ประมูลราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หมู่3)

ประมูลราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 3)