ประราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์