ปรับปรุงปิดฝารางระบายน้ำในพื้นที่เขตชุมชนหนองหัวฟาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงปิดฝารางระบายน้ำในพื้นที่เขตชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนเมืองนาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกและไม่กีดขวางการสัญจรภายในชุมชนและป้องกันการเกิดอันตรายอีกด้วย
———————————————————
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน