ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)