พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว รุ่นที่ 1

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 สถานคุ้มครองและพัฒนาบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว รุ่นที่ 1 หลักสูตรน้ำพริกและขนมไทยคู่ครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน