พิธีขึ้นเสาเอก อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน