พิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน