มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (เค้กกล้วยหอม)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (เค้กกล้วยหอม) โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี รักด่านกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมเค้กกล้วยหอม) ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
—————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน