มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมบราวนี่)

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมบราวนี่) โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี รักด่านกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมบราวนี่) ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
—————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน