มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19-ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและทำการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ให้ทำการกักตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน