มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  ขอความร่วมมือ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน 

“ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือเดินทงออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันถัดไป  โดยไม่มีเหตุจำเป็น”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป 

 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน