มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
“เรื่อง มาตรการเป้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ที่มาข่าวสาร: จังหวัดนครราชสีมา
หรือท่านสามารถสแกนผ่าน QR Code ตามที่ปรากฎนี้